پر کردن و ارسال این فرم به منزله قرارداد قطعی میباشد .

این قرار داد بین طرف اول ( خریدار ) با مشخصات ثبت شده در فرم ، منفردا يا به نمايندگي تام الاختيار از جانب افراد ثبت شده در فرم به عنوان خريدار و طرف دوم ( شركت خدمات مسافرتی و گردشگري تميم گشت سينا ) با شماره مجوز  7817-972/126  به عنوان كارگزا ( فروشنده ) براي سفر به مقصد ثبت شده منعقد ميگردد.

مشخصات درخواست کننده

مشخصات مسافران

مشخصات پرواز

مشخصات هتل

ارسال مدارک

  • توجه داشته باشيد اين قرارداد بدون قبض رسيد دريافت وجه فاقد هرگونه اعتبار ميباشد.
  • درصورت تاييد نشدن هتل درخواستي هتل مشابه جايگزين ميگردد.
  • در اتاقهاي دو تخته تخته سوم از نوع سفري بوده كه موقتا در اتاق دو تخته گذاشته ميشود.
  • ساعت تحويل اتاق ها به هنگام ورود ساعت ٢ بعد از ظهر و تخليه ان ساعت ١٢بوده.
  • چنانچه مسافر به هر دليلي ممنوع الخروج باشد و يا بدل ورود به كشوري مقامات محلي از ورود ان به كشور جلوگيري نمايند مسافر ملزم به پرداخت جريمه بوده و اژنس تميم گشت هيچگونه مسئوليتي در قبال اين موضوع ندارد.
  • پرواز چارتر وهتل غير قابل كنسلي ميباشد.
فهرست